THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
SĐT :
Tên K.H :
Ghi chú :
THÊM SẢN PHẨM
Nhóm SP:
Sản phẩm:
Đơn giá (VNĐ):
Số lượng (kg):
Không có dữ liệu (chưa thêm sản phẩm)
LỊCH SỬ ĐẶT HÀNG BÚN TƯƠI NGUYỄN BÍNH